MODRANSKÝ SIROTINEC JE NÁRODNÁ KULTÚRNA PAMIATKA

Ústava SR ukladá každému povinnosť chrániť a zveľaďovať životné prostredie a kultúrne dedičstvo. Ochrana kultúrneho dedičstva je verejným záujmom a Slovensko je viazané aj medzinárodnými a európskymi dohovormi o ochrane kultúrneho a prírodného dedičstva. Sirotinec v Modre splnil kritéria, preto bol Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky podľa pamiatkového zákona vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku vo verejnom záujme.

Pamiatkový úrad v odôvodnení uviedol, že je nositeľom súboru pamiatkových hodnôt:

Hodnoty urbanistickej: Sirotinec je neoddeliteľnou súčasťou urbanizmu mesta, stavba bola koncipovaná ako solitérna dominanta uprostred rozľahlého areálu obklopeného vidieckou prízemnou zástavbou, mimo centrálnej polohy mesta v priestore za hradbami.

Hodnoty architektonickej: Ako jedinečné dielo najvýznamnejšieho slovenského architekta D, Jurkoviča, napriek stavebným úpravám so zachovaným pôvodným architektonickým stvárnením, hmotovo-priestorovým, dispozičným, konštrukčným a materiálovým riešením.

Hodnoty historickej a spoločenskej: Ako doklad historického vývoja Modry, objekt súvisí s dejinami evanjelickej cirkvi, významnými osobnosťami evanjelických farárov, chovancov, zohráva osobitnú úlohu počas 2. sv. vojny, keď tu boli ukryté a zachránené židovské deti.

Hodnoty umelecko-remeselnej: Dokladajú ju zachované architektonické prvky a remeselné detaily (drevené zábradlie trojramenného hlavného schodiska, drevené dvojramenné schodisko do podkrovia, jednokrídlové drevené dvere v podkroví, kovová makovica s kovaným kohútom vo vrchole strechy nad vstupným rizalitom).

Voľne podľa Vyhlásenia Pamiatkového úradu SR číslo PUSR-2016/6233-3/34019/BRO

Pridaj komentár