MODRANSKÁ BESEDA

Občianske združenie Modranská Beseda vzniklo oficiálne v roku 2006. Jeho členmi sú ľudia z oblasti kultúry, ochrany pamiatok, ekológie, ekonómie a techniky. Ako neoficiálny spolok však Modranská Beseda existuje už od roku 2001.

http://www.modranska-beseda.sk/

info@modranska-beseda.sk

Združenie pripravilo viaceré kultúrne a osvetové podujatia, medzi ktorými boli najúspešnejšie:

„Slávnosti lesa“ (2002)

Združenie uskutočnilo čiastočný výskum o živote komunity huncokárov v lokalite Modra – Piesok (Zochova chata). Huncokári je ľudové pomenovanie prisťahovalcov drevorubačov z nemeckej oblasti. V spolupráci s ich potomkami, Múzeom kultúry karpatských Nemcov a amatérskym historikom Karolom Kantekom sme pripravili slávnosti pre oživenie zaujímavej histórie lokality Piesok. Dnes slávnosti organizujú iné subjekty. Teší nás, že sme boli pri zrode tejto akcie.

„Adventná Modra“ (2002, 2003)

Predvianočné trhy spojené s koncertmi a divadelnými predstaveniami v budove Modranskej Besedy.

„Sprievodca letoviskom Harmónia“ (2007)

Publikácia vychádza z výskumu letoviska Harmónia. Taktiež na jeho základe boli vyhotovené a osadené v Harmónii informačné tabule pre návštevníkov letoviska.

„Poznaj svoje korene“ (2009)

Cyklus prednášok odborníkov z oblasti archeológie, histórie, etnografie a cirkvi o historickej časti Modra – Kráľová, pri príležitosti 400. výročia jej založenia. Zhotovili sme informačné tabule o histórii, prírodných podmienkach, významných osobnostiach časti Kráľová. Realizovali sme Múzeum školy na Kráľovej zamerané na pripomenutie vidieckej školy z prelomu 19. a 20. storočia. Za realizáciu múzea bolo naše združenie nominované na cenu Academia Istropolitana Nova a cenu Pamiatok a múzeí.

Bábkové divadlo

Tradičným bábkovým divadielkom sa združenie snaží o rozšírenie obzoru detí na témy histórie Modry a malokarpatského regiónu a o propagáciu jeho kultúrnych tradícií. Počas svojej činnosti sme odohrali viaceré bábkové divadelné hry „O zlom čarodejníkovi“, „O vylojzovanom zvone“, „Kráľ Špajľa“, „Vianočná hra“, „Anjel Cyrifandel“, „Podvadznoha“

Rozprávková Modra 2011

Prvý ročník festivalu bábkového divadla za účasti miestnych a popredných slovenských bábkových divadiel Tetroneline, Teatro Carnevalo a Animare silva.

Slávnosti hliny – Keramická Modra

Snaha o zachovávanie miestnych tradícií nás priviedla k myšlienke obnoviť starý hrnčiarsky zvyk modranských tovarišov „hrnčiarsku labovku“. Podujatiu sme dali názov „Slávnosť hliny – Keramická Modra“. Koncepciu slávností tvoria odborný seminár a výstavy realizované v spolupráci so SNM – Múzeom Ľudovíta Štúra, keramický jarmok, tvorivé dielne pre verejnosť, večerný štylizovaný hrnčiarsky sprievod spojený s hrnčiarskym bálom. Odborná časť slávností je venovaná vždy nejakej téme z oblasti keramiky (Heřman Landsfeld, figurálna tvorba, habáni). Jarmok je situovaný v exteriéri historickej ulice.