Budúcnosť

Sirotinec s prinavráteným „Jurkovičovým“ štýlom sa stane študijným centrom Dušana Jurkoviča, s expozíciami viažucimi sa k rodine Zochovcov a k sirotincu s dobovým zariadením, s odbornou knižnicou a študovňou, viacúčelovou spoločenskou halou pre širokú verejnosť, komunitným centrom mládeže a snáď aj umeleckými ateliérmi pre začínajúcich umelcov.

Evanjelická cirkev, vlastník budovy, chce sirotinec s pomocou OZ Modranská Beseda vrátiť do užívania ľuďom. „Objekt dokazuje, že na Slovensku boli ľudia, ktorí nemyslia iba na seba, ale sú schopní súcitiť a pomôcť iným. Chceme znovu spoločne vytvoriť priestor, kde by ľudia mohli prísť, nadobúdať vedomosti, rásť kultúrne a duchovne,“ praje si obnovenie fungovania budovy Eva Oslíková, miestna farárka.

„Budova sa dnes aktívne nevyužíva. Prináša však ešte vždy veľa krásnych pocitov, pohľadov a je naším záujmom, aby ožila a stala sa kultúrnym centrom Modry a regiónu,“ hovorí o plánoch Ján Zigo, predseda združenia Modranská Beseda.

Objekt sirotinca nemá v súčasnosti stabilné funkčné využitie

Vlastník, Cirkevný zbor ECAV na Slovensku MODRA, vykonáva na budove udržiavacie práce, realizuje potrebné opravy strešnej krytiny, pravidelne kosí a čistí areál, ktorý má nové oplotenie.

Spoločný návrh funkčného využitia zohľadňuje

 • rešpektovanie vlastníckych vzťahov
 • historické súvislosti, tradície a „ducha miesta“
 • spoluprácu a participáciu viacerých subjektov
 • využitie externých zdrojov a dobrovoľníckej práce
 • zásady trvalej udržateľnosti

PLÁNUJEME

 • uzavretie memoranda o spolupráci medzi vlastníkom objektu – Cirkevným zborom ECAV na Slovensku MODRA a Modranskou Besedou
 • vypracovanie harmonogramu prác a návrh finančného mechanizmu
 • získavanie partnerov projektu obnovy sirotinca
 • práce na dočistení objektu, brigády, dobrovoľnícke aktivity
 • Deň modranského sirotinca, 21. september 2013, v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva
 • seminár, kultúrny program, výstavy, exkurzie, happening, workshopy, …
 • zameranie objektu a okolia
 • vyhlásenie objektu za kultúrnu pamiatku
 • vypracovanie projektov na rekonštrukciu
 • vypracovanie interiérových návrhov
 • libreto k expozíciám a výstavám
 • realizácia rekonštrukcie (územné rozhodnutie, stavebné povolenie, realizácia a kolaudácia)
 • postupná akvizícia knižnice
 • postupné zariadenie interiéru
 • návrh a úprava okolia
 • prevádzka sirotinca